Thủ Thuật Blogspot | Tạo trang tiện ích mã màu dành cho Blogspot

Cũng lâu lâu mới viết bài. Mà không có ý tưởng gì để viết, nên thôi có gì viết đấy. Đọc giả thấy hay thì để lại nhận xét để giúp Blog chúng tôi phát triển hơn. Xin cảm ơn.
Hôm nay tôi xin hướng dẫn các bạn tạo trang tiện ích mã màu dành cho Blogspot
Chúng ta cùng làm luôn nhé!

 • Bước đầu tiên thì chắc chắn là phải đăng nhập vào Blogger rồi.
 • Bước 2: Vào Trang > Trang mới > Chuyển sang tab HTML
 • Bước 3: Copy đoạn Code Phía dưới và Paste vào tab HTML
<div id="flatuarlina">
<ul class="flatui">
<li style="background: #5C97BF;"><span class="kodebesar"><span class="kodekecil">Mã màu</span> #5C97BF</span>
   </li>
<li style="background: #4B77BE;"><span class="kodebesar"><span class="kodekecil">Mã màu</span> #4B77BE</span>
   </li>
<li style="background: #1F3A93;"><span class="kodebesar"><span class="kodekecil">Mã màu</span> #1F3A93</span>
   </li>
<li style="background: #2574A9;"><span class="kodebesar"><span class="kodekecil">Mã màu</span> #2574A9</span>
   </li>
<li style="background: #67809F;"><span class="kodebesar"><span class="kodekecil">Mã màu</span> #67809F</span>
   </li>
<li style="background: #34495E;"><span class="kodebesar"><span class="kodekecil">Mã màu</span> #34495E</span>
   </li>
<li style="background: #3A539B;"><span class="kodebesar"><span class="kodekecil">Mã màu</span> #3A539B</span>
   </li>
<li style="background: #1E8BC3;"><span class="kodebesar"><span class="kodekecil">Mã màu</span> #1E8BC3</span>
   </li>
<li style="background: #6BB9F0;"><span class="kodebesar"><span class="kodekecil">Mã màu</span> #6BB9F0</span>
   </li>
<li style="background: #22313F;"><span class="kodebesar"><span class="kodekecil">Mã màu</span> #22313F</span>
   </li>
<li style="background: #336E7B;"><span class="kodebesar"><span class="kodekecil">Mã màu</span> #336E7B</span>
   </li>
<li style="background: #1E87F0;"><span class="kodebesar"><span class="kodekecil">Mã màu</span> #1E87F0</span>
   </li>
<li style="background: #19B5FE;"><span class="kodebesar"><span class="kodekecil">Mã màu</span> #19B5FE</span>
   </li>
<li style="background: #89C4F4;"><span class="kodebesar"><span class="kodekecil">Mã màu</span> #89C4F4</span>
   </li>
<li style="background: #2C3E50;"><span class="kodebesar"><span class="kodekecil">Mã màu</span> #2C3E50</span>
   </li>
<li style="background: #3498DB;"><span class="kodebesar"><span class="kodekecil">Mã màu</span> #3498DB</span>
   </li>
<li style="background: #22A7F0;"><span class="kodebesar"><span class="kodekecil">Mã màu</span> #22A7F0</span>
   </li>
<li style="background: #94E0EE;"><span class="kodebesar"><span class="kodekecil">Mã màu</span> #94E0EE</span>
   </li>
<li style="background: #52B3D9;"><span class="kodebesar"><span class="kodekecil">Mã màu</span> #52B3D9</span>
   </li>
<li style="background: #59ABE3;"><span class="kodebesar"><span class="kodekecil">Mã màu</span> #59ABE3</span>
   </li>
<li style="background: #26A65B;"><span class="kodebesar"><span class="kodekecil">Mã màu</span> #26A65B</span>
   </li>
<li style="background: #1E824C;"><span class="kodebesar"><span class="kodekecil">Mã màu</span> #1E824C</span>
   </li>
<li style="background: #00B16A;"><span class="kodebesar"><span class="kodekecil">Mã màu</span> #00B16A</span>
   </li>
<li style="background: #2ABB9B;"><span class="kodebesar"><span class="kodekecil">Mã màu</span> #2ABB9B</span>
   </li>
<li style="background: #4DAF7C;"><span class="kodebesar"><span class="kodekecil">Mã màu</span> #4DAF7C</span>
   </li>
<li style="background: #03A678;"><span class="kodebesar"><span class="kodekecil">Mã màu</span> #03A678</span>
   </li>
<li style="background: #26C281;"><span class="kodebesar"><span class="kodekecil">Mã màu</span> #26C281</span>
   </li>
<li style="background: #019875;"><span class="kodebesar"><span class="kodekecil">Mã màu</span> #019875</span>
   </li>
<li style="background: #3FC380;"><span class="kodebesar"><span class="kodekecil">Mã màu</span> #3FC380</span>
   </li>
<li style="background: #16A085;"><span class="kodebesar"><span class="kodekecil">Mã màu</span> #16A085</span>
   </li>
<li style="background: #2ECC71;"><span class="kodebesar"><span class="kodekecil">Mã màu</span> #2ECC71</span>
   </li>
<li style="background: #C5EFF7;"><span class="kodebesar"><span class="kodekecil">Mã màu</span> #C5EFF7</span>
   </li>
<li style="background: #C8F7C5;"><span class="kodebesar"><span class="kodekecil">Mã màu</span> #C8F7C5</span>
   </li>
<li style="background: #049372;"><span class="kodebesar"><span class="kodekecil">Mã màu</span> #049372</span>
   </li>
<li style="background: #36D7B7;"><span class="kodebesar"><span class="kodekecil">Mã màu</span> #36D7B7</span>
   </li>
<li style="background: #66CC99;"><span class="kodebesar"><span class="kodekecil">Mã màu</span> #66CC99</span>
   </li>
<li style="background: #1BA39C;"><span class="kodebesar"><span class="kodekecil">Mã màu</span> #1BA39C</span>
   </li>
<li style="background: #1BBC9B;"><span class="kodebesar"><span class="kodekecil">Mã màu</span> #1BBC9B</span>
   </li>
<li style="background: #65C6BB;"><span class="kodebesar"><span class="kodekecil">Mã màu</span> #65C6BB</span>
   </li>
<li style="background: #BFBFBF;"><span class="kodebesar"><span class="kodekecil">Mã màu</span> #BFBFBF</span>
   </li>
<li style="background: #ABB7B7;"><span class="kodebesar"><span class="kodekecil">Mã màu</span> #ABB7B7</span>
   </li>
<li style="background: #DADFE1;"><span class="kodebesar"><span class="kodekecil">Mã màu</span> #DADFE1</span>
   </li>
<li style="background: #95A5A6;"><span class="kodebesar"><span class="kodekecil">Mã màu</span> #95A5A6</span>
   </li>
<li style="background: #C5DCE2;"><span class="kodebesar"><span class="kodekecil">Mã màu</span> #C5DCE2</span>
   </li>
<li style="background: #BDC3C7;"><span class="kodebesar"><span class="kodekecil">Mã màu</span> #BDC3C7</span>
   </li>
<li style="background: #EEEEEE;"><span class="kodebesar"><span class="kodekecil">Mã màu</span> #EEEEEE</span>
   </li>
<li style="background: #D2D7D3;"><span class="kodebesar"><span class="kodekecil">Mã màu</span> #D2D7D3</span>
   </li>
<li style="background: #F0E2C5;"><span class="kodebesar"><span class="kodekecil">Mã màu</span> #F0E2C5</span>
   </li>
<li style="background: #EB9532;"><span class="kodebesar"><span class="kodekecil">Mã màu</span> #EB9532</span>
   </li>
<li style="background: #E67E22;"><span class="kodebesar"><span class="kodekecil">Mã màu</span> #E67E22</span>
   </li>
<li style="background: #F27935;"><span class="kodebesar"><span class="kodekecil">Mã màu</span> #F27935</span>
   </li>
<li style="background: #F9BF3B;"><span class="kodebesar"><span class="kodekecil">Mã màu</span> #F9BF3B</span>
   </li>
<li style="background: #F7CA18;"><span class="kodebesar"><span class="kodekecil">Mã màu</span> #F7CA18</span>
   </li>
<li style="background: #F9690E;"><span class="kodebesar"><span class="kodekecil">Mã màu</span> #F9690E</span>
   </li>
<li style="background: #F39C12;"><span class="kodebesar"><span class="kodekecil">Mã màu</span> #F39C12</span>
   </li>
<li style="background: #D35400;"><span class="kodebesar"><span class="kodekecil">Mã màu</span> #D35400</span>
   </li>
<li style="background: #F4D03F;"><span class="kodebesar"><span class="kodekecil">Mã màu</span> #F4D03F</span>
   </li>
<li style="background: #F5AB35;"><span class="kodebesar"><span class="kodekecil">Mã màu</span> #F5AB35</span>
   </li>
<li style="background: #EB974E;"><span class="kodebesar"><span class="kodekecil">Mã màu</span> #EB974E</span>
   </li>
<li style="background: #F2784B;"><span class="kodebesar"><span class="kodekecil">Mã màu</span> #F2784B</span>
   </li>
<li style="background: #F4B350;"><span class="kodebesar"><span class="kodekecil">Mã màu</span> #F4B350</span>
   </li>
<li style="background: #E87E04;"><span class="kodebesar"><span class="kodekecil">Mã màu</span> #E87E04</span>
   </li>
<li style="background: #E74C3C;"><span class="kodebesar"><span class="kodekecil">Mã màu</span> #E74C3C</span>
   </li>
<li style="background: #CF000F;"><span class="kodebesar"><span class="kodekecil">Mã màu</span> #CF000F</span>
   </li>
<li style="background: #C0392B;"><span class="kodebesar"><span class="kodekecil">Mã màu</span> #C0392B</span>
   </li>
<li style="background: #D64541;"><span class="kodebesar"><span class="kodekecil">Mã màu</span> #D64541</span>
   </li>
<li style="background: #EF4836;"><span class="kodebesar"><span class="kodekecil">Mã màu</span> #EF4836</span>
   </li>
<li style="background: #96281B;"><span class="kodebesar"><span class="kodekecil">Mã màu</span> #96281B</span>
   </li>
<li style="background: #D91E18;"><span class="kodebesar"><span class="kodekecil">Mã màu</span> #D91E18</span>
   </li>
<li style="background: #E26A6A;"><span class="kodebesar"><span class="kodekecil">Mã màu</span> #E26A6A</span>
   </li>
<li style="background: #FF0000;"><span class="kodebesar"><span class="kodekecil">Mã màu</span> #FF0000</span>
   </li>
<li style="background: #F22613;"><span class="kodebesar"><span class="kodekecil">Mã màu</span> #F22613</span>
   </li>
<li style="background: #E08283;"><span class="kodebesar"><span class="kodekecil">Mã màu</span> #E08283</span>
   </li>
<li style="background: #9B59B6;"><span class="kodebesar"><span class="kodekecil">Mã màu</span> #9B59B6</span>
   </li>
<li style="background: #8E44AD;"><span class="kodebesar"><span class="kodekecil">Mã màu</span> #8E44AD</span>
   </li>
<li style="background: #BE90D4;"><span class="kodebesar"><span class="kodekecil">Mã màu</span> #BE90D4</span>
   </li>
<li style="background: #BF55EC;"><span class="kodebesar"><span class="kodekecil">Mã màu</span> #BF55EC</span>
   </li>
<li style="background: #9A12B3;"><span class="kodebesar"><span class="kodekecil">Mã màu</span> #9A12B3</span>
   </li>
<li style="background: #913D88;"><span class="kodebesar"><span class="kodekecil">Mã màu</span> #913D88</span>
   </li>
<li style="background: #722D6A;"><span class="kodebesar"><span class="kodekecil">Mã màu</span> #722D6A</span>
   </li>
<li style="background: #740A4E;"><span class="kodebesar"><span class="kodekecil">Mã màu</span> #740A4E</span>
   </li>
</ul>
</div>
<style scoped="" type="text/css">
/* Flat UI Color by www.arlinadzgn.com */
#flatuarlina ul.flatui{position:relative;display:table;width:100%;text-align:center;color:#fff;font-size:12px;margin:auto;position:relative;padding:0}
#flatuarlina ul.flatui li{position:relative;display:flex;float:left;width:25%;min-height:160px;padding:4%;list-style:none;background:#444;text-align:center;font-family:inherit;color:rgba(255,255,255,);font-size:1.1rem;margin:auto;font-weight:700;backface-visibility:hidden;transition:all .3s cubic-bezier(1,0.015,0.295,1.225)}
#flatuarlina ul.flatui li:hover{z-index:4}
#flatuarlina ul.flatui li:before{content:'';display:block;position:absolute;top:0;left:0;right:0;bottom:0;background:;z-index:1;opacity:0;visibility:hidden;transform:scale(0.4)}
#flatuarlina ul.flatui li:hover:before{opacity:1;visibility:visible;transform:scale(1.0)}
#flatuarlina ul.flatui li:after{content:'Sao chép Mã màu';display:block;position:absolute;padding:10px 0;font-weight:400;font-size:.8rem;left:0;right:0;bottom:0;opacity:0;color:rgba(255,255,255,.5);font-weight:700;visibility:hidden;transform:translate(0,30px);transition:all .3s cubic-bezier(1,0.015,0.295,1.225);transition-delay:.1s}
#flatuarlina ul.flatui li:hover:after{opacity:1;visibility:visible;transform:translate(0,-10px);z-index:1;transition-delay:.8s}
#flatuarlina ul.flatui li .kodebesar{width:100%;padding:0;display:block;float:none;margin:auto;clear:both;z-index:3}
#flatuarlina ul.flatui li .kodekecil{width:100%;padding:0;display:block;float:none;margin:0 auto 10px auto;font-weight:400;font-size:.8rem;clear:both;z-index:3}
@media screen and (max-width:800px){#flatuarlina ul.flatui li{width:33.3%;line-height:normal}}
@media screen and (max-width:640px){#flatuarlina ul.flatui li{width:50%}}
@media screen and (max-width:480px){#flatuarlina ul.flatui li{width:100%}}
</style>
Sau đó xuất bản trang. Vậy là xong rồi nhé !
Chúc các bạn thành công !

Bình luận tại đây:

15 nhận xét:

 1. Cờ men đầu cho khỏi ai giành :v

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Không thằng nào comment luôn chứ giành :v

   Xóa
  2. Đọc giả lơ Em quá :v Lâu lâu em mới đăng bài :((

   Xóa
  3. Ê mà mấy đứa nó ko còn nhớ Ảnh Đẹp Blog hay sao ý, hay là cái temp này ko nổi bật?

   Xóa
  4. Em cũng không biết. Chắc do gỡ bỏ liên kết nên không thấy ai tương tác :((

   Xóa
 2. Qua tết tập trung lại chơi Blog nha :)

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Do máy em hư rồi anh ơi. Nên chắc khó phát triển tiếp được.

   Xóa
  2. Chiểu 29 tết này a về quê nè :v

   Xóa
  3. Ninh thuận anh nằm khúc nào :v

   Xóa
 3. Năm mới tết đến chúc Bình có nhiều sức khỏe và thành công trong cv nha

  Trả lờiXóa
 4. Năm mới Chúc Ảnh Đẹp Blog sẽ thành công hơn năm cũ nhiều nhé ! Và nhanh chóng trở lại Up Bài đều đặn hơn nữa nha !

  Trả lờiXóa
 5. Chúc ông Bình năm mới vui vẻ

  Trả lờiXóa
 6. Năm mới học thật tốt em nhé. Đừng có yêu nhiều mà lơ là đấy :)

  Trả lờiXóa

Hãy chứng minh bạn là người có văn hóa qua cách nói chuyện của chính mình.